Letiště Ostrava

Letiště Ostrava

Informace Celní správy ČR pro cestující

Informace celní správy České republiky pro cestující o změnách při dovozu zboží na území EU ze třetích zemí (nečlenské země EU)

Kontakt pro informace:
Internet www.cs.mfcr.cz
Telefon 556 768 500 (ústředna)
Fax 556 768 599
Adresa Celní úřad Mošnov, 742 51 Mošnov


Dnem vstupu ČR do EU, od 01. května 2004, skončily pravidelné celní kontroly na státních hranicích ČR s ostatními členskými zeměmi EU. Pravidelné celní kontroly zůstaly zachovány pouze na vnějších hranicích EU, a proto jsou v ČR pravidelné celní kontroly prováděny pouze na mezinárodních letištích.

Nařízení Rady (EHS) č. 918/83, o  systému  Společenství  pro  osvobození  od  cla,  se  od 1. prosince 2008 mění nařízením Rady (ES) č. 274/2008. Směrnicí Rady č. 2007/74/ES se mění limity pro osvobození dovezeného zboží od daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně.  Nařízením Rady (ES) č. 275/2008, o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, se upravuje použití jednotné valorické sazby cla.


MNOŽSTEVNÍ LIMITY PRO DOVOZ ZBOŽÍ


Změny limitů v cestovním styku a celních sazeb u zásilek při dovozu do EU, uplatňované na území České republiky od 1. prosince 2008

Osvobození zboží dováženého cestujícími ze třetích zemí od cla, daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně (SPD) se vztahuje na dovoz zboží neobchodní povahy, tedy určeného pro osobní potřebu dovážející osoby nebo jako dar pro soukromou osobu, kdy dovoz se uskutečňuje pouze příležitostně. Ruší se ustanovení o osvobození od cla při dovozu věcí k vybavení druhé domácnosti, kterou si osoba se sídlem ve třetí zemi zřizuje v EU.

Peněžní prahové hodnoty

Od cla, DPH a SPD daně se osvobozuje zboží (dovážené cestujícími), jehož celková hodnota nepřesahuje 300 EUR na osobu. V případě cestujících v letecké a námořní dopravě se osvobozuje zboží do hodnoty 430 EUR na osobu.

Upozornění:

Uvedené limity jsou platné jak pro zahraniční fyzické osoby přijíždějící do EU, tak i pro tuzemské osoby vracející se ze zahraničí a nelze je slučovat pro více osob ani je odečítat, pokud je úhrnná vlastní hodnota dováženého zboží vyšší.
        Za zboží dovážené cestujícím s výše uvedeným osvobozením od cla se považuje také zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujícího nebo v prostorech dopravních prostředků, kterými cestující vstupuje do EU.
        Další možnosti osvobození zboží od dovozního cla např. osobního majetku dováženého osobami při převedení jejich obvyklého místa pobytu v zahraničí na území Společenství nebo žáky nebo studenty přijíždějícími k dlouhodobému pobytu na území Společenství nebo dováženého v souvislosti s ukončením dočasného pobytu mimo území Společenství stanoví Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla.


Množstevní omezení zboží dováženého cestujícími do ČR v letecké dopravě od cla, DPH a SPD se osvobodí:

a) 200 cigaret ,
b) nebo 100 doutníčků do 3 gramů ,
c) nebo 50 doutníků ,
d) nebo 250 g tabáku ke kouření.

Každé množství v písm. a) až písm. d) představuje 100 % celkového povoleného množství tabákových výrobků - tzn. nelze povolit současně vše, je možno poměr výrobků kombinovat tak, aby součet nepřekročil 100 %. Například: kombinace 100 cigaret a 50 doutníčků.

Od cla, DPH a SPD se dále osvobodí zboží (dovážené cestujícími):

a) celkem 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80 % obj.,

b) celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj. Každé množství v písm. a) a písm. b) představuje 100 % celkového povoleného množství - tzn. nelze povolit současně vše, je možno poměr výrobků kombinovat tak, aby součet nepřekročil 100 %.
Například: kombinace 0,5 litru lihovin a 1 litr meziproduktů o obsahu do 22 % obj.

c) celkem 4 litry tichého vína a 16 litrů piva.


Upozornění:

Osvobození od cla, DPH a SPD u tabákových výrobků a alkoholických nápojů se neposkytne osobám mladším 17 let.

d) pro každý motorový dopravní prostředek se osvobozují od cla, DPH a SPD pohonné hmoty dovážené v běžné nádrži vozidla a navíc nejvýše 10 litrů v přenosné nádobě.

e) léčiva v množství odpovídajícím osobní potřebě cestujících


PAUŠÁLNÍ SAZBA CLA


Valorická jednotná sazba cla se snižuje z 3,5 % na 2,5 % a současně se zvyšuje limit pro její uplatnění z 350 EUR na 700 EUR.  Je použitelná pouze jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy. Valorická jednotná sazba cla ve výši 2,5 % se uplatní na zboží obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami nebo obsažené v osobních zavazadlech cestujících, pokud skutečná hodnota zboží podléhajícího dovoznímu clu nepřesahuje 700 EUR na jednu zásilku nebo cestujícího. Valorická jednotná sazba cla se nevztahuje na zboží, u nějž je v celním sazebníku ve sloupci celní sazba uvedeno „bez“, a  na  zboží  kapitoly 24 celního sazebníku (tabák a tabákové výrobky), které je obsaženo v zásilce nebo osobních zavazadlech cestujících v množstvích převyšujících množství, které je osvobozeno od dovozních poplatků.

ZÁSILKY ZBOŽÍ NEPATRNÉ HODNOTY


Osvobození od cla se poskytuje u zásilek zboží nepatrné hodnoty. Limit, který vyjadřuje pojem "zásilka zboží nepatrné hodnoty" a týká se všech zásilek, které jsou odesílány přímo ze třetí země (není členem EU) příjemci, který se nachází na celním území Společenství (EU), se mění z částky 22 EUR na částku 150 EUR. Osvobození od cla se však netýká alkoholických výrobků, parfémů a toaletních vod, tabáku a tabákových výrobků.

Od dovozního cla nejsou osvobozeny
a) alkoholické výrobky,
b) parfémy a toaletní vody,
c) tabák a tabákové výrobky

ZÁSILKY ZBOŽÍ MEZI SOUKROMÝMI OSOBAMI


Od dovozního cla je osvobozeno zboží neobchodní povahy v každé zásilce jen do hodnoty 45 EUR, včetně hodnoty zboží uvedeného níže, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil.

a) tabákové výrobky:
50 kusů cigaret, nebo 25 kusů cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus), nebo 10 kusů doutníků, nebo 50 gramů tabáku na kouření, nebo úměrná souprava těchto výrobků;

b) alkoholické nápoje:
– destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný ethylalkohol s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více: 1 litr, nebo
–  destiláty a lihoviny, aperitivy vyrobené z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22% objemových; šumivá vína, likérová vína: 1 litr nebo úměrná souprava těchto výrobků, a
–  nešumivá vína: 2 litry;

c) parfémy: 50 gramů, nebo toaletní vody: 0,25 litru.

OSVOBOZENÍ OD PROKÁZÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ


Výrobky, které se zasílají v malých zásilkách soukromých osob adresovaných soukromým osobám nebo které se nacházejí v osobním zavazadle cestujícího, se bez předložení osvědčení o původu podle formuláře A nebo prohlášení na faktuře považují za původní výrobky a je jim poskytnuto preferenční zacházení, pokud se jedná o dovozy neobchodního charakteru a je učiněno prohlášení, že jsou splněny předpoklady pro použití tohoto oddílu, přičemž o správnosti tohoto prohlášení nesmí být pochyb.
Dovozy, které se uskutečňují příležitostně a sestávají výlučně z výrobků, které jsou určeny k osobní potřebě nebo spotřebě příjemců nebo cestujících nebo jejich rodinných příslušníků, se považují za dovozy neobchodního charakteru, pokud je z povahy a množství výrobků zřejmé, že jsou určeny k neobchodním účelům.
Celková hodnota výrobků kromě toho nesmí u malých zásilek přesahovat 500 eur a u výrobků nacházejících se v osobním zavazadle cestujících 1 200 eur.

VÝVOZ ZBOŽÍ


Mimo dále uvedených zákazů a omezení pro některé druhy vyváženého zboží (veterinární zboží, předměty kulturní hodnoty, zbraně střelivo a výbušniny, návykové látky a léky, finanční prostředky) nejsou v EU při vývozu zboží, které nemá obchodní charakter, uplatňována žádná vývozní cla, ani jiné vývozní poplatky.


VRÁCENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZAHRANIČNÍ FYZICKÉ OSOBĚ ZAPLACENÉ V CENĚ ZBOŽÍ NAKOUPENÉHO V ČR


Nárok na vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené v ceně zboží nakoupeného v ČR může uplatnit osoba, která nemá trvalý pobyt na území Evropského společenství a její pobyt ve třetí zemi je zapsán v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává ČR, a tato osoba neuskutečňuje ekonomickou činnost v ČR. Nárok na vrácení daně z přidané hodnoty při soukromém neobchodním vývozu zboží mají pouze občané ze třetích zemí, tedy zemí, které nejsou členskými zeměmi EU, pokud nakoupené zboží, které nemá obchodní charakter, vyvezou v cestovním styku z území Evropské unie. Občané zemí Evropské unie, kteří zakoupí zboží v České republice a toto zboží dopraví do jiných členských zemí Evropské unie, nárok na vrácení daně z přidané hodnoty nemají, protože podmínky pro vrácení daně z přidané hodnoty nejsou splněny.

Tiskopis a další informace jsou na - Tiskopis pro vrácení DPH pro cestující (tiskopis bude zřejmě upraven do jiné jazykové mutace)


DOVOZ A TRANZIT VETERINÁRNÍHO ZBOŽÍ


Informace o dovozu zvířat ze třetích zemí

Informace o dovozu veterinárních produktů (např. drůbeží maso, ryby, atd.) ze třetích zemí


Základní právní předpisy upravující předmětnou problematiku jsou

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/ES, o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady č. 92/65/EHS, ve znění nařízení Komise (ES) č. 592/2004,

c) nařízení Komise (ES) č. 136/2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství,

d) nařízení Komise (ES) č. 282/2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat, ve znění nařízení Komise (ES) č. 585/2004,

e) nařízení Komise (ES) č. 745/2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu,

f) zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“),

g) vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracování,

i) vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.,

j) vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách a dovozu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.,

k) vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí,

l) vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí,

m) vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 201/2004 Sb.,

n) vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb.,

o) vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí.
V České republice pohraniční veterinární kontrolu  ve smyslu § 32 odst. 3 veterinárního zákona provádějí  úřední veterinární lékaři Městské veterinární správy v Praze, jejíž součástí je pohraniční veterinární stanice.

Celní úřad v souladu s  § 32 odst. 5, § 37 odst. 1 a § 38 odst. 1 veterinárního zákona propustí veterinární zboží do režimu volného oběhu nebo tranzitu nebo produkty do  režimu uskladňování v celním skladu nebo povolí  umístění produktů do svobodného pásma nebo svobodného skladu, je-li celní prohlášení nebo dopravní doklad doložen dokladem o tom, že byla provedena pohraniční veterinární kontrola s příznivým výsledkem a že byly zaplaceny poplatky za její provedení, popřípadě záloha na úhradu výdajů spojených s opatřeními podle § 34 odst. 2 a § 35 odst. 1 veterinárního zákona. To neplatí, pokud zboží pohraniční veterinární kontrole nepodléhá, například zboží osvobozené od celní kontroly (§ 38d odst. 2 veterinárního zákona).

Další informace naleznete na stránkách státní veterinární správy :
http://www.svscr.cz/dokumenty/eu/source.html
Cestování se psy, kočkami a fretkami.


CITES


Vývoz zvláště chráněných živočichů, rostlin a nerostů je zakázán. Povolení k vývozu může výjimečně, v případech hodných zřetele, udělit ministerstvo životního prostředí.

Dovoz a vývoz chráněných druhů živočichů a rostlin (živých i mrtvých) uvedených v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) je možný pouze při splnění podmínek stanovených v této Úmluvě a na základě příslušného povolení.


Upozornění:
Další informace k této problematice naleznete v zákoně č. 100/2004 Sb., zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o  změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)


VÝVOZ PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY


Předměty kulturní hodnoty jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu. Vývoz předmětů kulturní hodnoty lze uskutečnit pouze na základě osvědčení, v němž se konstatuje, že nejde o předměty prohlášené za kulturní památku, ani o předměty, které jsou částí souboru prohlášeného za kulturní památku. Archiválie je možné vyvézt na základě písemného posouzení oblastního archivu, v jehož obvodu působnosti má osoba, která vyváží nebo odesílá archiválii, bydliště nebo sídlo.
U osob majících bydliště nebo sídlo mimo území České republiky je příslušným archiv, v jehož obvodu působnosti se nachází celní úřad, který písemnosti propouští do režimu vývozu.

Upozornění:
-  osvědčení vydávají na základě žádosti a za poplatek odborné organizace /muzea, galerie, ústavy apod./


ZÁKAZY A OMEZENÍ PŘI VÝVOZU KULTURNÍCH PAMÁTEK


V případě vývozu kulturní památky je nutný souhlas ministerstva kultury k vývozu. Současně se souhlasem k vývozu bude ministerstvem kultury vydáno rozhodnutí ve správním řízení, ve kterém budou stanoveny podmínky, za kterých bude možné vývoz uskutečnit.


VÝVOZ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH STATKŮ Z CELNÍHO ÚZEMÍ EU


Vývoz některých kulturních statků z celního území EU je upraven nařízením Rady (EHS) č. 3911/92/ES, o vývozu kulturních statků. Při vývozu kulturních statků je nutné předložit vývozní povolení dle zákona č. 214/2002 Sb. Vývozní povolení vydané podle zákona č. 214/2002 Sb. nenahrazuje souhlas, povolení, osvědčení nebo licenci vydávané podle zvláštních právních předpisů.


DOVOZ, VÝVOZ A PRŮVOZ ZBRANÍ, STŘELIVA A VÝBUŠNIN


Cestující nemůže dovážet, vyvážet nebo provážet výbušniny jako zboží, které nemá obchodní charakter.

Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území ČR nebo provézt územím ČR zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně je možné pouze na základě povolení. Tímto povolením je zbrojní průvodní list. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým a právnickým osobám vydat zastupitelský úřad ČR. Fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím ČR za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, a které jsou držiteli evropského zbrojního pasu, také útvar policie na hraničním přechodu.

Zbrojní průvodní list nemusí být předložen u zbraní kategorie B, C a střelivo do této zbraně pokud je držitel z členské země EU a v případě, že je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň vedenou a pokud může uvést důvod své cesty.

Cestující ze třetí země, který cestuje do členského státu EU, musí při kontrole na vnější hranici EU předložit povolení příslušného orgánu každého členského státu, na jehož území nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem cestovat.

DOVOZ, VÝVOZ A PRŮVOZ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A LÉKŮ


Vývoz návykových látek, přípravků, prekurzorů a pomocných látek (uvedených ve vyhlášce 304/1998 Sb.) je možný jen s vývozním povolením ministerstva zdravotnictví (seznam látek je uveden v přílohách k zákonu č. 167/1998 Sb.).

Dovoz návykových látek, přípravků a prekurzorů je možný jen s dovozním povolením ministerstva zdravotnictví a vývozním povolením ze státu původu zásilky, pokud je tam pro vývoz vyžadováno.

Vývozní a dovozní povolení se nevyžaduje pro případy uvedené v § 20 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb.

Tranzit je možný jen s vývozním povolením ministerstva zdravotnictví a vývozním povolením ze státu původu zásilky, pokud je tam pro vývoz takové povolení vyžadováno.
Zásilka nesmí být během dopravy vyložena z dopravního prostředku.

Návykové látky, přípravky a prekurzory se nesmějí umisťovat v celních skladech, svobodných pásmech a svobodných skladech.


LÉKY


Oblast léčiv upravuje zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodujícími orgány státní správy jsou Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“), jde-li o humánní léčiva, a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „ÚSKVBL“), jde-li o veterinární léčiva.

Pro dovoz léčivých přípravků ze třetích zemí se požaduje „povolení k výrobě léčivých přípravků“. Dovoz mohou provádět pouze osoby, kterým byla tato činnost povolena SÚKLem, v případě humánních léčiv, nebo ÚSKVBLem, v případě veterinárních léčiv.
Seznam povolených výrobců je uveden na adrese www.sukl.cz v odkazu „Povolení výrobci“ a www.uskvbl.cz.

Třetími zeměmi se rozumějí všechny státy s výjimkou členských států EU a států sdružených v Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

Rozhodnutí o povolení k výrobě léčivých přípravků obsahuje:
• identifikaci subjektu,
• druh a rozsah povolené výroby, včetně seznamu léčivých přípravků, které budou dováženy,
• adresu/y místa/míst výroby a kontroly jakosti,
• jména a příjmení kvalifikovaných osob, případně povinnosti uložené žadateli.


DOVOZ ODPADŮ


Dovoz odpadů včetně odpadu z domácností není cestujícím povolen.


DOVOZ A VÝVOZ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Fyzická osoba vstupující nebo vystupující na území Evropských společenství (ES) je povinna písemně oznámit celnímu úřadu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků, peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, nebo jiných investičních nástrojů v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, anebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou zejména drahé kovy nebo drahé kameny, v úhrnné hodnotě převyšující 10 000 EUR. Formulář pro oznámení peněžní hotovosti (CZ/AJ), pokyny pro vyplnění (CZ), (EN), (RU). Formuláře rovněž získáte na výstupních a vstupních místech EU (pro ČR u celních úřadů na mezinárodních letištích).


ZBOŽÍ POHYBUJÍCÍ SE PO ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ZEMÍ EU


Pohyb zboží po území členských zemí EU je volný a je centrálně upraven nesčetnými Nařízeními Rady a Komise, která jsou přímo závazná pro každou členskou zemi EU a která by se dala charakterizovat jako ochranné předpisy (např. veterinární, fyto-sanitární, hygienické, o odpadech, o kulturních památkách aj.). Kontrola pohybu tohoto zboží již nebude prováděna pravidelně na státních hranicích ČR, ale bude ji možno provést kontrolními složkami po celém území EU.


Upozornění:

Další informace o celních předpisech, celních úřadech, organizaci celní správy a její činnosti je možné získat na internetové adrese „www.celnisprava.cz“ a na celních úřadech, celních ředitelstvích a Generálním ředitelství cel.

Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Budějovická č. 7
140 96 P r a h a 4


Dovoz zásilek na základě objednávky prostřednictvím Internetu


Zásilky zboží, které bylo objednáno u organizací zabývajících se prodejem prostřednictvím elektronické komunikace se zákazníkem, mohou být do tuzemska zasílány poštou nebo organizacemi provádějícími kurýrní služby.
Při dopravě zásilek z jiných členských států EU (Společenství) do tuzemska, pokud obsahují zboží, které je ve Společenství ve volném oběhu, nepodléhá zboží celnímu dohledu ani celním formalitám.
Zboží, které je do Společenství dovezeno ze států, které nejsou členskými státy Společenství (tzv. třetí země), je pod celním dohledem a při propuštění do volného oběhu podléhá vyměření celního dluhu. Celním dluhem je clo, daň z přidané hodnoty a další poplatky vyměřované při dovozu zboží.


Základem pro vyměření cla je celní hodnota. Do celní hodnoty zboží, které má obchodní povahu, se kromě vlastní hodnoty zboží započítává poštovné v celkové výši. Nezapočítávají se poštovní poplatky, které by měly být vybrány za úkony provedené v zemi dovozu. Jedná-li se však o zásilky neobchodní povahy, tj. zboží určené výhradně k soukromému nebo osobnímu použití příjemce nebo jeho rodinných příslušníků, nezahrnuje se poštovné do celní hodnoty zboží. Toto ustanovení se týká výhradně zásilek podaných k poštovní přepravě, netýká se zásilek zasílaných prostřednictvím kurýrních služeb.

Do základu pro vyměření daně z přidané hodnoty při dovozu zboží se kromě celní hodnoty a připadajícího cla a spotřební daně vždy zahrnují i náklady na přepravu, tedy i poštovné.

Osvobození od cla:

Ve smyslu ustanovení článku 27 nařízení Rady č. 918/83, o systému Společenství pro osvobození od cla, jsou od dovozního cla osvobozeny zásilky zboží nepatrné hodnoty, pokud jsou zasílány ze třetích zemí přímo příjemci, který se nachází na celním území Společenství.
Za zboží nepatrné hodnoty se považuje zásilka, jejíž celková vlastní hodnota nepřevyšuje částku 150 EUR. Hodnotu zásilky nelze dělit, takže pokud celková vlastní hodnota zásilky tuto částku převyšuje, nelze osvobození od cla poskytnout.

U zboží zasílaného obchodní organizací za úhradu nelze poskytnout osvobození od cla podle ustanovení o zásilkách mezi soukromými osobami.

Veškeré celní formality související s dovozem zboží dopraveného na základě elektronické objednávky zajišťuje zpravidla pošta nebo organizace zabývající se zasilatelstvím a přepravou drobných zásilek.